Badhaasa Dargaggoo hojii boonsaa hojjetaniif kenname

Badhaasa

GUMIIWAAQEFFANNAA  NORWAY

Dargaggoo Goobana Siida fi Lammaa Gammachuu bara 2013 hamma bara 2019 barreessitoota waajjira Tokkummaa Abbotii Gadaa Bishooftutti hundeeffammee yeroo turanitti, yeroo qabsoon Oromoo finiinaa ture sanitti Gadaa harca’e deebisanii ijaaruu keessatti Abbootii Gadaa waliin ta’uudhan gahee guddoo bahanii jiru.

Qeerrooleen kuni lameen fakkii sochii qeerroti kan nu jechisiisu, Irreechi yeroo iddoo qabsoof waadaa itti waliigalan yeroo ta’e sanitti Foollee ijaarudhaan qabsoon qeerroo akka hidda godhatuuf gahee guddaa bahaniiru. Qeerrooleen kuni lameen fakkii qeerrof qarree ta’uudhan Gadaa deebisanii ijaaruu cinaatti qeerroon akka wal ijaaru fi hamilee horatu gochuudhan irreecha qopheessurra darbanii Foollee ijaaraa turan.

Gadaa keenya yeroo UNESCOtti galmaahuf qabsoorra turamettis qeerroleen kuni gahee guddaa qabaachaa turan. Qeerolee kana jajjabeessun, hamilee qeerrolee hafaniif kenna kan jedhu yaadudhaan Gumiin Waaqeffannaa Norway Qeerroo Goobana Siidaa fi Lammaa Gammachuu badhaasa asii gadii kana kennuuf murteesse:

  1. Beekkamtii (waancaa)
  2. Waraqaa ragaa
  3. Korma

Badhaasni kanas biyyatti kan ergamuuf ta’a. Qeerrof Qarreelen hafanis hojiin isaan hojjetan kan yoomuu yaadatamu ta’uu akka asumaan yaadachiifna.

Gadaan Oromoo, hiddaf bu’ura tokkummaa Oromooti!

Gumii Waaqeffannaa Norway

Bergen, Norway

04.02.2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s