Filannoof hojjettoota mootummaa

Filannoodhan siyaasa Tophiyaa jijjiirudhaaf yoo barbaadame:

Filannoodhan siyaasa Tophiyaa jijjiirun yoo barbaadame hojjettoota mootummaa (civil servant) tiif wabii kennuu murteessadha.
Waggoota 27 darbaniif wayyaanen dhaabota siyaasaa (PDO) waniif motummaa walitti makaniiru. Dhaabni siyaasaa ADWUI waggoota 27 yeroo biyya san bitaa turetti namni tokko hojiirra turuudhaf, hojii argachuudhaf akkasumas dantaa argachudhaf miseensa (PDO) ADWUI ta’uu qofa osoo hintaane dhaaba kanaaf deeggarsa cimaa gochuu qaba.
Biyya san keessatti jiraachudhaaf dhaaba ADWU deeggaruun murteessaa ture. San ta’uu baannan hojjettoonni mootummaa hojii dhabuudhan dorsifamaa, ari’amaafi kan dide hidhamaa turan.
Ummata wagga 27 haala kanaan ture kana biratti filannoodhan jijjiirama fiduuf hojjettoota mootummaatif wabii kennuufin hedduu murteessadha. Wabiin kennamuuf kunis waan EPP(Bilxiginnaa) deeggartaniif jedhanii abaarudhaan osoo hintaane dhaabni kamtuu yoo filame hojjettoonni mootummaa ogummaa ofiitin kan hojii ofii itti fufan ta’uu sirriitti hubachiisun barbaachisaadha. Kana jechuun hojjettoonni kuni akkuma nama kaanii dhaaba fedhan deeggaranis, miseensa ta’anis hojii ofii garuu kana siyaasadhaan walqabatee dhaban akka hintaane wabii kennuufin barbaachisaadha. Biyyoota guddatanitti kuni gaafiyyuu waan ta’uu miti. Haata’u malee biyya keenyatti rakkoo guddaa ture. Ammas mootummaan dorsisoo kanatti fayyadama.
Muuxannoo kana dura jirurraa ka’uudhan mootummaan yoo jijjiirame jiruu kootin dhaba isa jedhu yaaddoon isaan seenuu hinqabu. Mootummaan amma aangorra jirus hojiif dhaaba siyaasaa adda baasuu qaba.
Dhaaboliin siyaasaa mormitootaa yoo filannoodhan siyaasa biyya sanii jijjiiruu barbaadan akkuma ummata dammaqsaa jiran hojjettoota mootummaa dubbisuudhan, yaaddoo isaanis dhagahuu qaban.
Filannoodhan siyaasa Tophiyaa jijjiirun yoo barbaadame hojjettoota mootummaa (civil servant) tiif wabii kennuu murteessadha.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%%footer%%