Yeroo qilleensaa dhabbilee amantiileef kenname laalchisee ibsa Gumiin Waaqeffannaa Addunyaa baase

Waajjira Ministeera aadaaf Tuurizimii Itiyophiyaa

Waajjira Dhaabbata Dhimma Amantiilee Itiyoophiyaa

Finfinnee

Guyyaa 05.04.2020

Dhimma: Yeroo qilleensaa dhabbilee amantiileef kenname laallata

Xalayaan guyyaa 05.04.2020 Dhaabbata Dhimma Amantiilee Itiyoophiyaa irraa bahe amantiileen biyyattii keessa jiran karaa miidiyaa ummataa tajaajila barumsaa akka kennan akeeka. Xalayaa kana irraa akka hubatamutti amantiileen Itoophiyaa keessa jiran yeroo ramadameef keessatti haala dhukkuba koronaa kana waliin walqabateen hojii barsiisummaa fi lallabaa akka gaggeessan akeeka.

Kun hojii boonsaa fi tarkaanfii gaariidha. Aamantiileen kamuu yeroo balaan biyya mudatetti dirqama addaa qabu. Dirqamni addaa kun lammiilee biyyaa barsiisuu, jajjabeessuu, tasgabbeessuu fi karaa qabsiisuudha. Dirqama kana akka bahataniif, yeroon qilleensaa qoodamuufiin waan qajeelaa fi sirrii waan ta’eef, hedduu dinqisiifanna.

Haata’uutii, xalayaa kana irraa waanti hubanne tokko hedduu nu gaddisisee jira. Kunis, yeroo hamtuu kana keessatti amanitiin Waaqeffannaa akka dirqamicha hin bahanneef dhiibamuu isaati. Xalayichi dhaabbileen amantii Itiyophiyaa keessa jiran marti, miidiyaa biyyattiin qabdu 4 (EBC, Addis Tv, Fana fi Walta) irratti torbee keessatti guyyoota hedduu sa’aan kennameefii akka jiru ibsa. Kun garuu amantii Waaqeffannaa hindabalanne. Waaqeffannaafis gabateen yeroo barsiisaa kenname hinjiru. Kun ummata Waaqeffannaa hordofan moggaatti dhiisuu, Waaqeffannaa irratti loogii barootaaf ture amma illee aadessanii itti fufuu agarsiisa.

Akka amantaa Gumii Waaqeffannaa Addunyaatti, cunqursaa fi loogiin biyya Itoophiyaa keessa ture, qabsoo ummataan buqqa’eera. Garuu, loogiin sirna biyyattii keessa hidda dhofkate, hiree eeggatee  akkuma yeroo hundaa baratame, dhiibbaa gochaa jira.  Kunimmoo, akka Heeraa fi Seera Itiyophiyaatti fudhatama hin qabu. Heerrii fi seerri Itoophiyaa amantiileen hunduu walqixa ta’uu mirkaneessa.

Yeroo adda addaattis, hordoftoonni Waaqeffannaa, Ujuba (iddoo awwaalchaa) dhabuudhan biyya san keessatti salphifamaa jiran. Kun immoo akka ammallee dhaabbilee amantii biroo irraa maallaqaan ujuba bitatanii tajaajilaman isaan dirqisiisaa jira. Haala kanas Waldaan keenya kanan dura Waajjira Muummicha Ministeeraatti xalayaadhan iyyatee turullee deebii hinarganne.

Gumiin Waaqeffannaa Addunyyaa rakkooleen namaan uumaman, namaan akka hiikamanitti amana. Rakkoolee hiikuuf yaada qajeelaa fi ayyaana araaraan guutamuun qaama hundaaf barbaachisaadha. Kanaaf, Waaqeffannaan akkamu amantiilee kamuu kabajaa fi ulfina akka argatu jabeessinee gaafanna. Duula koronaa ittisuu keessattis Waaqeffannaan qooda akka bahatuuf yeroon qilleensaa loogii tokko malee akka kannamuuf irra deebinee gaafanna. Qaamni mootummaas dhimmicha laalee yeroo gabaabaa keessatti akka sirreessu maqaa Waaqeffattootatiin kabajaan gaafanna.

Kabajaa fi Marabbaan Uumaa fi Uumama Hundaaf Haata’u!!

Asnaaqaa T Irkoo

Barreessaa

Gumii Waaqeffaannaa Addunyaa

Garagalcha

International Oromo Inter-faith Network

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s