Waraana Wayyaanee(TPLF) irratti baname irratti Paartin Badhaadhinaa Oromiyaa waldura dhaabbatan

Odeeffannoo keessaa bahaa jiru akka addeessutti yeroo ammaa kana Paartin Badhaadhinaa Oromiyaa (ODP) jidduutti waldura dhaabbannaa dhalatee jira.

Kunis Foolisii Oromiyaa torbee darbe karaa Affaarif karaa N. Amaaratiin Wayyaanedhaan loluudhaf ergaman kumaatamaan lakkaahama akkuma gahaniin ajjeefamanii yeroo reeffi gara Oromiyaa dhufaa jiru kanatti walmormiin duraanuu hinerginaa fi hinerginuu jidduu ture hammaatee jira.

Badhaadhinni N. Oromiyaa Waraana Wayyaanee irratti baname kana garee tokko sirriitti kan mormaniif keessattuu foolisiin Oromiyaa duuluu hinqaban jedhanii dura dhaabachaa turan. Gareen kuni aangawoota Oromiyaa olaanoo kan of keessaa qabu ta’us ajaja Abiya Ahmed suduudan kenneen foolisiin Oromiyaa humni addaa gara adda waraanaa jalqaba 10 000 ergamuun niyaadatama.

Foolisiin Oromiyaa kunniin muuxannoo waraanaa kan hinqabne waan ta’eef akkuma gahaniin Wayyaanen akka baalaa harcaafte jedhu keessa beektonni. Yeroo ammaa kana mormii sodaarraa kan ka’e foolisoota dhuman kana hunda reeffa gara biyyaa erguurraa of qusachaa jiru. Paartii Badhaadhinaa Oromiyaa (ODP) keessaa warra akka ijoollen gara waraanaa ergamtu dhiibbaa gochaa ture kokkee qabaa jiru.

Walgayii guyyaa lamaan darbe kana godhamerratti hamma harkaan walitti deemuu gahuu isaanii oduun keessan nu dhaqqabe addeessee jira. Badhaadhinni Oromiyaa bakka lamatti bahuun akka hinhafnes eegama.

Warra mormaniif warra deeggaran ammaaf maqaa dhahuurraa kan of qusate odeessan keessoo kuni yeroo gabaabaa keessatti Abiy Ahmed Oromiyaa keessatti akka jijjiirraa angawootaa gaggeessu eegama. Namoonni hammi tokko hidhamuullee malu oduun jedhu keessaa dhufaa jira.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s