Mormiin Oromiyaa keessatti ka’e diinagdee biyyattii burkuteessuuf deema jedhame

Guyyoota muraasa dura qeerroon Oromiyaa keessatti yaamicha mormii gochuun niyaadatama. Haaluma kanaa keessattuu Baha fi kibba akkasumas jiddu gala keessatti karaa cufuuf sochii diinagdee ugguruu eegalamee jira. Idoowwan kaanittis suuta walgahaa jira.

Mootummaan waraana Tigray irratti labseen humna qabu hunda gara kaabaa qajeelchee jira. Kuni humna waraanaf diinagdeetis jechuudha.

Yeroo biyyattiin rakkoo adda addaatin hudhamtee jirtu kanatti mormii dhaabun ulfaatadha. Dabalataanis diinagdeen biyyattii salphaattii burkutaahuu danda’a jedhu hayyoonni diinagdee.

Yeroo ammaa Oromiyaa keessatti iddoo hedduu caasan mootummaa kan diigamaa jiru hoo ta’u ummanni gibiraaf qaraxa mootummaan hinjiru jedhee kaffaluu didaa jira. Hojjettoonni mootummaatis carraa argataniin saamaa jiru.

Oromiyaan diinagdee Itiyoophiyaa harka 70 kan maddisiiftu waan ta’eef mormiin Oromiyaa keessatti deemu kuni dinagdee biyyaa dugda kuta jedhu ogeessonni. Jmmannis waan as deemuu waan hinbeeknef waan harkaa qabu gabaa baasuu dhiisaa jira jedhame.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s